05
چیلر آب خنک اسکرو گری از 52 تا 480 تن تبرید

چیلر آب خنک اسکرو گری
معرفی اجمالی محصول

چیلر آب خنک اسکرو گری از 52 تا 480 تن تبرید

  • حمل و نقل رایگان
  • 100% تضمین بازگشت پول
  • پشتیبانی آنلاین 24/7
  • 100% تضمین بازگشت پول
  • پشتیبانی آنلاین 24/7
  • مشخصات فنی

مشخصات فنی

مدل LSBLG180H/Nb-M
برند گری
نوع چیلر آب خنک اسکرو
مبرد R134a
ارتفاع mm ۱۵۸۷
عمق mm ۱۱۵۰
عرض mm ۳۱۶۰
وزن  Kg ۱۸۹۰
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۳۵
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۴۹.۸
ظرفیت نامی سرمایی   KW ۱۷۵
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
نوع اواپراتور SHELL&TUBE
نوع کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLG210H/Nb-M
برند گری
نوع چیلر آب خنک اسکرو
مبرد R134a
ارتفاع mm ۱۵۸۷
عمق mm ۱۱۵۰
عرض mm ۳۱۶۰
وزن  Kg ۱۹۹۵
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۴۰
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۵۷.۴
ظرفیت نامی سرمایی   KW ۲۰۲
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
نوع اواپراتور SHELL&TUBE
نوع کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLG240H/Nb-M
برند گری
نوع چیلر آب خنک اسکرو
مبرد R134a
ارتفاع mm ۱۵۸۷
عمق mm ۱۱۵۰
عرض mm ۳۱۶۰
وزن  Kg ۲۲۰۵
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۴۵
ظرفیت نامی سرمایی ton ۶۵.۷
ظرفیت نامی سرمایی   KW ۲۳۱
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
نوع اواپراتور SHELL&TUBE
نوع کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLG300H/Nb-M
برند گری
نوع چیلر آب خنک اسکرو
مبرد R134a
ارتفاع mm ۱۶۸۰
عمق mm ۱۴۰۰
عرض mm ۳۱۶۰
وزن  Kg ۲۹۴۰
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۵۶
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۸۳
ظرفیت نامی سرمایی   KW ۲۹۲
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
نوع اواپراتور SHELL&TUBE
نوع کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLG340H/Nb-M
برند گری
نوع چیلر آب خنک اسکرو
مبرد R134a
ارتفاع mm ۱۶۸۰
عمق mm ۱۴۰۰
عرض mm ۳۱۶۰
وزن  Kg ۳۰۴۵
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۶۳
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۹۴.۱
ظرفیت نامی سرمایی   KW ۳۳۱
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
نوع اواپراتور SHELL&TUBE
نوع کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLG380H/Nb-M
برند گری
نوع چیلر آب خنک اسکرو
مبرد R134a
ارتفاع mm ۱۷۲۰
عمق mm ۱۴۰۰
عرض mm ۳۱۶۰
وزن  Kg ۳۲۵۵
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۷۱
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۱۰۶.۹
ظرفیت نامی سرمایی   KW ۳۷۶
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
نوع اواپراتور SHELL&TUBE
نوع کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLG450H/Nb-M
برند گری
نوع چیلر آب خنک اسکرو
مبرد R134a
ارتفاع mm ۲۱۳۰
عمق mm ۱۵۲۰
عرض mm ۳۱۶۰
وزن  Kg ۴۰۴۳
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۸۳
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۱۲۵.۷
ظرفیت نامی سرمایی   KW ۴۴۲
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
نوع اواپراتور SHELL&TUBE
نوع کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLG500H/Nb-M
برند گری
نوع چیلر آب خنک اسکرو
مبرد R134a
ارتفاع mm ۲۱۳۰
عمق mm ۱۵۲۰
عرض mm ۳۱۶۰
وزن  Kg ۴۳۰۵
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۹۳
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۱۴۰.۷
ظرفیت نامی سرمایی   KW ۴۹۵
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
نوع اواپراتور SHELL&TUBE
نوع کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLG580H/Nb-M
برند گری
نوع چیلر آب خنک اسکرو
مبرد R134a
ارتفاع mm ۲۱۳۰
عمق mm ۱۵۲۰
عرض mm ۳۱۶۰
وزن  Kg ۴۶۲۰
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۱۰۷
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۱۶۲.۶
ظرفیت نامی سرمایی   KW ۵۷۲
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
نوع اواپراتور SHELL&TUBE
نوع کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLG640H/Nb-M
برند گری
نوع چیلر آب خنک اسکرو
مبرد R134a
ارتفاع mm ۲۱۳۰
عمق mm ۱۵۲۰
عرض mm ۳۱۶۰
وزن  Kg ۴۸۳۰
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۱۲۰
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۱۸۰.۸
ظرفیت نامی سرمایی   KW ۶۳۶
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
نوع اواپراتور SHELL&TUBE
نوع کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLG680H/Nb-M
برند گری
نوع چیلر آب خنک اسکرو
مبرد R134a
ارتفاع mm ۲۰۳۰
عمق mm ۱۷۰۰
عرض mm ۳۴۰۰
وزن  Kg ۵۳۵۵
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۱۲۶
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۱۹۲.۲
ظرفیت نامی سرمایی   KW ۶۷۶
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
نوع اواپراتور SHELL&TUBE
نوع کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLG760H/Nb-M
برند گری
نوع چیلر آب خنک اسکرو
مبرد R134a
ارتفاع mm ۲۰۳۰
عمق mm ۱۷۰۰
عرض mm ۳۴۰۰
وزن  Kg ۵۷۷۵
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۱۴۲
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۲۱۳.۸
ظرفیت نامی سرمایی   KW ۷۵۲
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
نوع اواپراتور SHELL&TUBE
نوع کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLG880H/Nb-M
برند گری
نوع چیلر آب خنک اسکرو
مبرد R134a
ارتفاع mm ۲۲۳۰
عمق mm ۱۹۰۰
عرض mm ۳۹۰۰
وزن  Kg ۶۵۱۰
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۱۶۳
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۲۴۷.۷
ظرفیت نامی سرمایی   KW ۸۷۱
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
نوع اواپراتور SHELL&TUBE
نوع کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLG1000H/Nb-M
برند گری
نوع چیلر آب خنک اسکرو
مبرد R134a
ارتفاع mm ۲۲۳۰
عمق mm ۱۹۰۰
عرض mm ۳۹۰۰
وزن  Kg ۶۸۲۵
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۱۸۶
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۲۸۱.۵
ظرفیت نامی سرمایی   KW ۹۹۰
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
نوع اواپراتور SHELL&TUBE
نوع کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLG1160H/Nb-M
برند گری
نوع چیلر آب خنک اسکرو
مبرد R134a
ارتفاع mm ۲۲۳۰
عمق mm ۱۹۰۰
عرض mm ۳۹۰۰
وزن  Kg ۷۱۴۰
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۲۱۴
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۳۲۵.۳
ظرفیت نامی سرمایی   KW ۱۱۴۴
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
نوع اواپراتور SHELL&TUBE
نوع کندانسور SHELL&TUBE

 

 

مدل LSBLG1280H/Nb-M
برند گری
نوع چیلر آب خنک اسکرو
مبرد R134a
ارتفاع mm ۲۲۳۰
عمق mm ۱۹۰۰
عرض mm ۳۹۰۰
وزن  Kg ۷۳۵۰
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۲۲۷
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۳۶۲.۵
ظرفیت نامی سرمایی   KW ۱۲۷۵
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
نوع اواپراتور SHELL&TUBE
نوع کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLG14000H/Nb-M
برند گری
نوع چیلر آب خنک اسکرو
مبرد R134a
ارتفاع mm ۲۲۳۰
عمق mm ۲۰۰۰
عرض mm ۴۹۰۰
وزن  Kg ۸۴۰۰
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۲۴۵
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۳۹۶.۶
ظرفیت نامی سرمایی   KW ۱۳۹۵
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
نوع اواپراتور SHELL&TUBE
نوع کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLG190H
برند گری
نوع چیلر آب خنک اسکرو
مبرد R22
ارتفاع mm ۱۵۸۷
عمق mm ۱۱۵۰
عرض mm ۳۱۶۰
وزن  Kg ۱۷۳۳
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۳۸
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۵۴
ظرفیت نامی سرمایی   KW ۱۹۰
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
نوع اواپراتور SHELL&TUBE
نوع کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLG290H
برند گری
نوع چیلر آب خنک اسکرو
مبرد R22
ارتفاع mm ۱۵۸۷
عمق mm ۱۱۵۰
عرض mm ۳۱۶۰
وزن  Kg ۱۸۹۰
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۵۹
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۸۴.۷
ظرفیت نامی سرمایی   KW ۲۹۸
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
نوع اواپراتور SHELL&TUBE
نوع کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLG325H
برند گری
نوع چیلر آب خنک اسکرو
مبرد R22
ارتفاع mm ۱۵۸۷
عمق mm ۱۱۵۰
عرض mm ۳۱۶۰
وزن  Kg ۱۹۹۵
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۶۴
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۹۲.۴
ظرفیت نامی سرمایی   KW ۳۲۵
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
نوع اواپراتور SHELL&TUBE
نوع کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLG430H
برند گری
نوع چیلر آب خنک اسکرو
مبرد R22
ارتفاع mm ۱۶۸۰
عمق mm ۱۴۰۰
عرض mm ۳۱۶۰
وزن  Kg ۲۵۷۳
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۸۳
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۱۲۲.۳
ظرفیت نامی سرمایی   KW ۴۳۰
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
نوع اواپراتور SHELL&TUBE
نوع کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLG480H
برند گری
نوع چیلر آب خنک اسکرو
مبرد R22
ارتفاع mm ۱۶۸۰
عمق mm ۱۴۰۰
عرض mm ۳۱۶۰
وزن  Kg ۲۹۴۰
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۹۴
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۱۳۷
ظرفیت نامی سرمایی   KW ۴۸۲
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
نوع اواپراتور SHELL&TUBE
نوع کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLG550H
برند گری
نوع چیلر آب خنک اسکرو
مبرد R22
ارتفاع mm ۱۷۲۰
عمق mm ۱۴۰۰
عرض mm ۳۱۶۰
وزن  Kg ۳۰۴۵
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۱۰۴
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۱۵۶.۴
ظرفیت نامی سرمایی   KW ۵۵۰
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
نوع اواپراتور SHELL&TUBE
نوع کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLG650H
برند گری
نوع چیلر آب خنک اسکرو
مبرد R22
ارتفاع mm ۲۱۳۰
عمق mm ۱۵۲۰
عرض mm ۳۱۶۰
وزن  Kg ۳۲۵۵
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۱۲۰
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۱۸۴.۸
ظرفیت نامی سرمایی   KW ۶۵۰
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
نوع اواپراتور SHELL&TUBE
نوع کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLG780H
برند گری
نوع چیلر آب خنک اسکرو
مبرد R22
ارتفاع mm ۲۱۳۰
عمق mm ۱۵۲۰
عرض mm ۳۱۶۰
وزن  Kg ۴۰۴۳
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۱۴۲
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۲۲۱.۸
ظرفیت نامی سرمایی   KW ۷۸۰
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
نوع اواپراتور SHELL&TUBE
نوع کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLG850H
برند گری
نوع چیلر آب خنک اسکرو
مبرد R22
ارتفاع mm ۲۱۳۰
عمق mm ۱۵۲۰
عرض mm ۳۱۶۰
وزن  Kg ۴۸۳۰
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۱۵۶
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۲۴۱.۱
ظرفیت نامی سرمایی   KW ۸۵۰
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
نوع اواپراتور SHELL&TUBE
نوع کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLG960H
برند گری
نوع چیلر آب خنک اسکرو
مبرد R22
ارتفاع mm ۲۰۳۰
عمق mm ۱۷۰۰
عرض mm ۳۴۰۰
وزن  Kg ۵۳۵۵
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۱۸۲
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۲۷۴.۱
ظرفیت نامی سرمایی   KW ۹۶۰
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
نوع اواپراتور SHELL&TUBE
نوع کندانسور SHELL&TUBE

 

td styl
مدل LSBLG1160H
تماس با کارشناس