01
نسل جدید چیلر سانتریفیوژ DC اینورتر گری با مبرد  R134A و کنترل ظرفیت پیوسته، راندمان بالا و نوع اواپراتور و کندانسور SHELL & TUBE

چیلر سانتریفیوژ SVE
معرفی اجمالی محصول

نسل جدید چیلر سانتریفیوژ DC اینورتر گری با مبرد  R134A و کنترل ظرفیت پیوسته، راندمان بالا و نوع اواپراتور و کندانسور SHELL & TUBE

  • حمل و نقل رایگان
  • 100% تضمین بازگشت پول
  • پشتیبانی آنلاین 24/7
  • 100% تضمین بازگشت پول
  • پشتیبانی آنلاین 24/7
  • مشخصات فنی

مشخصات فنی

مدل LSBLX250SVE
برند گری
نوع چیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر
مبرد R134a
ارتفاع mm ۲۳۰۰
عمق mm ۲۰۲۰
عرض mm ۴۲۵۰
وزن  Kg ۹۵۰۰
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۱۰-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۴۱۴
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۸۰۰
ظرفیت نامی سرمایی  KW ۲۸۱۳
C.O.P ۶.۷۹
نوع کمپرسور سانتریفیوژ
تعداد کمپرسور ۱
نوع اواپراتور و کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLX275SVE
برند گری
نوع چیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر
مبرد R134a
ارتفاع mm ۱۸۴۰
عمق mm ۱۵۸۰
عرض mm ۳۷۷۰
وزن  Kg ۵۲۵۰
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۱۰-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۱۶۱
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۲۷۵
ظرفیت نامی سرمایی  KW ۹۶۷
C.O.P ۶.۰۱
نوع کمپرسور سانتریفیوژ
تعداد کمپرسور ۱
نوع اواپراتور و کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLX300SVE
برند گری
نوع چیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر
مبرد R134a
ارتفاع mm ۱۸۴۰
عمق mm ۱۵۸۰
عرض mm ۳۷۷۰
وزن  Kg ۵۴۰۰
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۱۰-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۱۷۵
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۳۰۰
ظرفیت نامی سرمایی  KW ۱۰۵۵
C.O.P ۶.۰۳
نوع کمپرسور سانتریفیوژ
تعداد کمپرسور ۱
نوع اواپراتور و کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLX350SVE
برند گری
نوع چیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر
مبرد R134a
ارتفاع mm ۲۰۰۰
عمق mm ۱۸۱۰
عرض mm ۳۶۵۰
وزن  Kg ۵۵۰۰
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۱۰-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۲۰۱
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۳۵۰
ظرفیت نامی سرمایی  KW ۱۲۳۱
C.O.P ۶.۱۲
نوع کمپرسور سانتریفیوژ
تعداد کمپرسور ۱
نوع اواپراتور و کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLX400SVE
برند گری
نوع چیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر
مبرد R134a
ارتفاع mm ۲۰۰۰
عمق mm ۱۸۱۰
عرض mm ۳۶۵۰
وزن  Kg ۵۷۰۰
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۱۰-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۲۲۶
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۴۰۰
ظرفیت نامی سرمایی  KW ۱۴۰۶
C.O.P ۶.۲۲
نوع کمپرسور سانتریفیوژ
تعداد کمپرسور ۱
نوع اواپراتور و کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLX450SVE
برند گری
نوع چیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر
مبرد R134a
ارتفاع mm ۲۱۵۰
عمق mm ۱۸۵۰
عرض mm ۴۲۰۰
وزن  Kg ۶۸۰۰
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۱۰-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۲۵۳
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۴۵۰
ظرفیت نامی سرمایی  KW ۱۵۸۲
C.O.P ۶.۲۵
نوع کمپرسور سانتریفیوژ
تعداد کمپرسور ۱
نوع اواپراتور و کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLX500SVE
برند گری
نوع چیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر
مبرد R134a
ارتفاع mm ۲۱۵۰
عمق mm ۱۸۵۰
عرض mm ۴۲۰۰
وزن  Kg ۷۰۰۰
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۱۰-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۲۷۸
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۵۰۰
ظرفیت نامی سرمایی  KW ۱۷۵۸
C.O.P ۶.۳۲
نوع کمپرسور سانتریفیوژ
تعداد کمپرسور ۱
نوع اواپراتور و کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLX550SVE
برند گری
نوع چیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر
مبرد R134a
ارتفاع mm ۲۲۵۰
عمق mm ۱۹۲۰
عرض mm ۴۲۰۰
وزن  Kg ۷۲۰۰
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۱۰-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۲۸۴
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۵۵۰
ظرفیت نامی سرمایی  KW ۱۹۳۴
C.O.P ۶.۸۱
نوع کمپرسور سانتریفیوژ
تعداد کمپرسور ۱
نوع اواپراتور و کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLX600SVE
برند گری
نوع چیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر
مبرد R134a
ارتفاع mm ۲۲۵۰
عمق mm ۱۹۲۰
عرض mm ۴۲۰۰
وزن  Kg ۸۳۰۰
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۱۰-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۳۱۳
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۶۰۰
ظرفیت نامی سرمایی  KW ۲۱۱۰
C.O.P ۶.۷۴
نوع کمپرسور سانتریفیوژ
تعداد کمپرسور ۱
نوع اواپراتور و کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLX650SVE
برند گری
نوع چیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر
مبرد R134a
ارتفاع mm ۲۳۰۰
عمق mm ۲۰۲۰
عرض mm ۴۲۵۰
وزن  Kg ۸۴۰۰
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۱۰-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۳۳۴
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۶۵۰
ظرفیت نامی سرمایی  KW ۲۲۸۵
C.O.P ۶.۸۴
نوع کمپرسور سانتریفیوژ
تعداد کمپرسور ۱
نوع اواپراتور و کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLX700SVE
برند گری
نوع چیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر
مبرد R134a
ارتفاع mm ۲۳۰۰
عمق mm ۲۰۲۰
عرض mm ۴۲۵۰
وزن  Kg ۸۵۰۰
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۱۰-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۳۶۵
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۷۰۰
ظرفیت نامی سرمایی  KW ۲۴۶۱
C.O.P ۶.۷۴
نوع کمپرسور سانتریفیوژ
تعداد کمپرسور ۱
نوع اواپراتور و کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLX750SVE
برند گری
نوع چیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر
مبرد R134a
ارتفاع mm ۲۳۰۰
عمق mm ۲۰۲۰
عرض mm ۴۲۵۰
وزن  Kg ۹۱۰۰
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۱۰-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۳۸۱
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۷۵۰
ظرفیت نامی سرمایی  KW ۲۶۳۷
C.O.P ۶.۹۲
نوع کمپرسور سانتریفیوژ
تعداد کمپرسور ۱
نوع اواپراتور و کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLX800SVE
برند گری
نوع چیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر
مبرد R134a
ارتفاع mm ۲۳۰۰
عمق mm ۲۰۲۰
عرض mm ۴۲۵۰
وزن  Kg ۹۵۰۰
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۱۰-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۴۱۴
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۸۰۰
ظرفیت نامی سرمایی  KW ۲۸۱۳
C.O.P ۶.۷۹
نوع کمپرسور سانتریفیوژ
تعداد کمپرسور ۱
نوع اواپراتور و کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLX850SVE
برند گری
نوع چیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر
مبرد R134a
ارتفاع mm ۲۳۰۰
عمق mm ۲۰۲۰
عرض mm ۴۲۵۰
وزن  Kg ۹۹۰۰
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۱۰-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۴۴۳
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۸۵۰
ظرفیت نامی سرمایی  KW ۲۹۸۹
C.O.P ۶.۷۵
نوع کمپرسور سانتریفیوژ
تعداد کمپرسور ۱
نوع اواپراتور و کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLX900SVE
برند گری
نوع چیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر
مبرد R134a
ارتفاع mm ۲۴۳۰
عمق mm ۲۲۱۰
عرض mm ۴۵۸۰
وزن  Kg ۱۰۰۰۰
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۱۰-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۴۶۰
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۹۰۰
ظرفیت نامی سرمایی  KW ۳۱۶۴
C.O.P ۶.۸۸
نوع کمپرسور سانتریفیوژ
تعداد کمپرسور ۱
نوع اواپراتور و کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLX950SVE
برند گری
نوع چیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر
مبرد R134a
ارتفاع mm ۲۴۳۰
عمق mm ۲۲۱۰
عرض mm ۴۵۸۰
وزن  Kg ۱۰۱۵۰
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۱۰-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۴۸۵
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۹۵۰
ظرفیت نامی سرمایی  KW ۳۳۴۰
C.O.P ۶.۸۹
نوع کمپرسور سانتریفیوژ
تعداد کمپرسور ۱
نوع اواپراتور و کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLX1000SVE
برند گری
نوع چیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر
مبرد R134a
ارتفاع mm ۲۴۳۰
عمق mm ۲۲۱۰
عرض mm ۴۵۸۰
وزن  Kg ۱۰۵۰۰
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۱۰-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۵۰۰
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۱۰۰۰
ظرفیت نامی سرمایی  KW ۳۵۱۶
C.O.P ۷.۰۳
نوع کمپرسور سانتریفیوژ
تعداد کمپرسور ۱
نوع اواپراتور و کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLX1100SVE
برند گری
نوع چیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر
مبرد R134a
ارتفاع mm ۲۴۳۰
عمق mm ۲۲۱۰
عرض mm ۴۵۸۰
وزن  Kg ۱۱۰۰۰
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۱۰-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۵۴۸
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۱۱۰۰
ظرفیت نامی سرمایی  KW ۳۸۶۸
C.O.P ۷.۰۶
نوع کمپرسور سانتریفیوژ
تعداد کمپرسور ۱
نوع اواپراتور و کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLX1200SVE
برند گری
نوع چیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر
مبرد R134a
ارتفاع mm ۲۴۳۰
عمق mm ۲۲۱۰
عرض mm ۴۵۸۰
وزن  Kg ۱۲۷۰۰
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۱۰-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۶۰۸
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۱۲۰۰
ظرفیت نامی سرمایی  KW ۴۲۲۰
C.O.P ۶.۹۴
نوع کمپرسور سانتریفیوژ
تعداد کمپرسور ۱
نوع اواپراتور و کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLX1300SVE
برند گری
نوع چیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر
مبرد R134a
ارتفاع mm ۲۶۸۰
عمق mm ۲۵۵۰
عرض mm ۴۷۲۰
وزن  Kg ۱۳۰۰۰
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۱۰-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۶۶۱
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۱۳۰۰
ظرفیت نامی سرمایی  KW ۴۵۷۲
C.O.P ۶.۹۲
نوع کمپرسور سانتریفیوژ
تعداد کمپرسور ۱
نوع اواپراتور و کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLX1400SVE
برند گری
نوع چیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر
مبرد R134a
ارتفاع mm ۲۶۸۰
عمق mm ۲۵۵۰
عرض mm ۴۷۲۰
وزن  Kg ۱۳۵۰۰
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۱۰-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۷۲۰
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۱۴۰۰
ظرفیت نامی سرمایی  KW ۴۹۲۳
C.O.P ۶.۸۴
نوع کمپرسور سانتریفیوژ
تعداد کمپرسور ۱
نوع اواپراتور و کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLX1500SVE
برند گری
نوع چیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر
مبرد R134a
ارتفاع mm ۲۶۸۰
عمق mm ۲۵۵۰
عرض mm ۴۷۲۰
وزن  Kg ۱۴۰۰۰
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۱۰-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۷۷۵
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۱۵۰۰
ظرفیت نامی سرمایی  KW ۵۲۷۵
C.O.P ۶.۸۱
نوع کمپرسور سانتریفیوژ
تعداد کمپرسور ۱
نوع اواپراتور و کندانسور SHELL&TUBE