0

چیلر سانتریفیوژ SVE

تماس بگیرید

مجموعه تخصصی تک کولر دارای مجوز رسمی بوده و از سال 1380 فعالیت خود را آغاز نموده است.

معرفی اجمالی محصول

نسل جدید چیلر سانتریفیوژ DC اینورتر گری با مبرد  R134A و کنترل ظرفیت پیوسته، راندمان بالا و نوع اواپراتور و کندانسور SHELL & TUBE

نمایش بیشتر
نمایش کمتر

مشخصات فنی

 • مدل LSBLX250SVE
  برند گری
  نوع چیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر
  مبرد R134a
  ارتفاع mm ۲۳۰۰
  عمق mm ۲۰۲۰
  عرض mm ۴۲۵۰
  وزن  Kg ۹۵۰۰
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۱۰-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۴۱۴
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۸۰۰
  ظرفیت نامی سرمایی  KW ۲۸۱۳
  C.O.P ۶.۷۹
  نوع کمپرسور سانتریفیوژ
  تعداد کمپرسور ۱
  نوع اواپراتور و کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLX275SVE
  برند گری
  نوع چیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر
  مبرد R134a
  ارتفاع mm ۱۸۴۰
  عمق mm ۱۵۸۰
  عرض mm ۳۷۷۰
  وزن  Kg ۵۲۵۰
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۱۰-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۱۶۱
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۲۷۵
  ظرفیت نامی سرمایی  KW ۹۶۷
  C.O.P ۶.۰۱
  نوع کمپرسور سانتریفیوژ
  تعداد کمپرسور ۱
  نوع اواپراتور و کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLX300SVE
  برند گری
  نوع چیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر
  مبرد R134a
  ارتفاع mm ۱۸۴۰
  عمق mm ۱۵۸۰
  عرض mm ۳۷۷۰
  وزن  Kg ۵۴۰۰
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۱۰-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۱۷۵
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۳۰۰
  ظرفیت نامی سرمایی  KW ۱۰۵۵
  C.O.P ۶.۰۳
  نوع کمپرسور سانتریفیوژ
  تعداد کمپرسور ۱
  نوع اواپراتور و کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLX350SVE
  برند گری
  نوع چیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر
  مبرد R134a
  ارتفاع mm ۲۰۰۰
  عمق mm ۱۸۱۰
  عرض mm ۳۶۵۰
  وزن  Kg ۵۵۰۰
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۱۰-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۲۰۱
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۳۵۰
  ظرفیت نامی سرمایی  KW ۱۲۳۱
  C.O.P ۶.۱۲
  نوع کمپرسور سانتریفیوژ
  تعداد کمپرسور ۱
  نوع اواپراتور و کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLX400SVE
  برند گری
  نوع چیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر
  مبرد R134a
  ارتفاع mm ۲۰۰۰
  عمق mm ۱۸۱۰
  عرض mm ۳۶۵۰
  وزن  Kg ۵۷۰۰
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۱۰-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۲۲۶
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۴۰۰
  ظرفیت نامی سرمایی  KW ۱۴۰۶
  C.O.P ۶.۲۲
  نوع کمپرسور سانتریفیوژ
  تعداد کمپرسور ۱
  نوع اواپراتور و کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLX450SVE
  برند گری
  نوع چیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر
  مبرد R134a
  ارتفاع mm ۲۱۵۰
  عمق mm ۱۸۵۰
  عرض mm ۴۲۰۰
  وزن  Kg ۶۸۰۰
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۱۰-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۲۵۳
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۴۵۰
  ظرفیت نامی سرمایی  KW ۱۵۸۲
  C.O.P ۶.۲۵
  نوع کمپرسور سانتریفیوژ
  تعداد کمپرسور ۱
  نوع اواپراتور و کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLX500SVE
  برند گری
  نوع چیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر
  مبرد R134a
  ارتفاع mm ۲۱۵۰
  عمق mm ۱۸۵۰
  عرض mm ۴۲۰۰
  وزن  Kg ۷۰۰۰
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۱۰-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۲۷۸
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۵۰۰
  ظرفیت نامی سرمایی  KW ۱۷۵۸
  C.O.P ۶.۳۲
  نوع کمپرسور سانتریفیوژ
  تعداد کمپرسور ۱
  نوع اواپراتور و کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLX550SVE
  برند گری
  نوع چیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر
  مبرد R134a
  ارتفاع mm ۲۲۵۰
  عمق mm ۱۹۲۰
  عرض mm ۴۲۰۰
  وزن  Kg ۷۲۰۰
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۱۰-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۲۸۴
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۵۵۰
  ظرفیت نامی سرمایی  KW ۱۹۳۴
  C.O.P ۶.۸۱
  نوع کمپرسور سانتریفیوژ
  تعداد کمپرسور ۱
  نوع اواپراتور و کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLX600SVE
  برند گری
  نوع چیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر
  مبرد R134a
  ارتفاع mm ۲۲۵۰
  عمق mm ۱۹۲۰
  عرض mm ۴۲۰۰
  وزن  Kg ۸۳۰۰
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۱۰-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۳۱۳
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۶۰۰
  ظرفیت نامی سرمایی  KW ۲۱۱۰
  C.O.P ۶.۷۴
  نوع کمپرسور سانتریفیوژ
  تعداد کمپرسور ۱
  نوع اواپراتور و کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLX650SVE
  برند گری
  نوع چیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر
  مبرد R134a
  ارتفاع mm ۲۳۰۰
  عمق mm ۲۰۲۰
  عرض mm ۴۲۵۰
  وزن  Kg ۸۴۰۰
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۱۰-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۳۳۴
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۶۵۰
  ظرفیت نامی سرمایی  KW ۲۲۸۵
  C.O.P ۶.۸۴
  نوع کمپرسور سانتریفیوژ
  تعداد کمپرسور ۱
  نوع اواپراتور و کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLX700SVE
  برند گری
  نوع چیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر
  مبرد R134a
  ارتفاع mm ۲۳۰۰
  عمق mm ۲۰۲۰
  عرض mm ۴۲۵۰
  وزن  Kg ۸۵۰۰
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۱۰-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۳۶۵
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۷۰۰
  ظرفیت نامی سرمایی  KW ۲۴۶۱
  C.O.P ۶.۷۴
  نوع کمپرسور سانتریفیوژ
  تعداد کمپرسور ۱
  نوع اواپراتور و کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLX750SVE
  برند گری
  نوع چیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر
  مبرد R134a
  ارتفاع mm ۲۳۰۰
  عمق mm ۲۰۲۰
  عرض mm ۴۲۵۰
  وزن  Kg ۹۱۰۰
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۱۰-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۳۸۱
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۷۵۰
  ظرفیت نامی سرمایی  KW ۲۶۳۷
  C.O.P ۶.۹۲
  نوع کمپرسور سانتریفیوژ
  تعداد کمپرسور ۱
  نوع اواپراتور و کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLX800SVE
  برند گری
  نوع چیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر
  مبرد R134a
  ارتفاع mm ۲۳۰۰
  عمق mm ۲۰۲۰
  عرض mm ۴۲۵۰
  وزن  Kg ۹۵۰۰
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۱۰-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۴۱۴
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۸۰۰
  ظرفیت نامی سرمایی  KW ۲۸۱۳
  C.O.P ۶.۷۹
  نوع کمپرسور سانتریفیوژ
  تعداد کمپرسور ۱
  نوع اواپراتور و کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLX850SVE
  برند گری
  نوع چیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر
  مبرد R134a
  ارتفاع mm ۲۳۰۰
  عمق mm ۲۰۲۰
  عرض mm ۴۲۵۰
  وزن  Kg ۹۹۰۰
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۱۰-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۴۴۳
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۸۵۰
  ظرفیت نامی سرمایی  KW ۲۹۸۹
  C.O.P ۶.۷۵
  نوع کمپرسور سانتریفیوژ
  تعداد کمپرسور ۱
  نوع اواپراتور و کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLX900SVE
  برند گری
  نوع چیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر
  مبرد R134a
  ارتفاع mm ۲۴۳۰
  عمق mm ۲۲۱۰
  عرض mm ۴۵۸۰
  وزن  Kg ۱۰۰۰۰
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۱۰-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۴۶۰
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۹۰۰
  ظرفیت نامی سرمایی  KW ۳۱۶۴
  C.O.P ۶.۸۸
  نوع کمپرسور سانتریفیوژ
  تعداد کمپرسور ۱
  نوع اواپراتور و کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLX950SVE
  برند گری
  نوع چیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر
  مبرد R134a
  ارتفاع mm ۲۴۳۰
  عمق mm ۲۲۱۰
  عرض mm ۴۵۸۰
  وزن  Kg ۱۰۱۵۰
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۱۰-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۴۸۵
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۹۵۰
  ظرفیت نامی سرمایی  KW ۳۳۴۰
  C.O.P ۶.۸۹
  نوع کمپرسور سانتریفیوژ
  تعداد کمپرسور ۱
  نوع اواپراتور و کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLX1000SVE
  برند گری
  نوع چیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر
  مبرد R134a
  ارتفاع mm ۲۴۳۰
  عمق mm ۲۲۱۰
  عرض mm ۴۵۸۰
  وزن  Kg ۱۰۵۰۰
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۱۰-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۵۰۰
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۱۰۰۰
  ظرفیت نامی سرمایی  KW ۳۵۱۶
  C.O.P ۷.۰۳
  نوع کمپرسور سانتریفیوژ
  تعداد کمپرسور ۱
  نوع اواپراتور و کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLX1100SVE
  برند گری
  نوع چیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر
  مبرد R134a
  ارتفاع mm ۲۴۳۰
  عمق mm ۲۲۱۰
  عرض mm ۴۵۸۰
  وزن  Kg ۱۱۰۰۰
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۱۰-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۵۴۸
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۱۱۰۰
  ظرفیت نامی سرمایی  KW ۳۸۶۸
  C.O.P ۷.۰۶
  نوع کمپرسور سانتریفیوژ
  تعداد کمپرسور ۱
  نوع اواپراتور و کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLX1200SVE
  برند گری
  نوع چیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر
  مبرد R134a
  ارتفاع mm ۲۴۳۰
  عمق mm ۲۲۱۰
  عرض mm ۴۵۸۰
  وزن  Kg ۱۲۷۰۰
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۱۰-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۶۰۸
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۱۲۰۰
  ظرفیت نامی سرمایی  KW ۴۲۲۰
  C.O.P ۶.۹۴
  نوع کمپرسور سانتریفیوژ
  تعداد کمپرسور ۱
  نوع اواپراتور و کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLX1300SVE
  برند گری
  نوع چیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر
  مبرد R134a
  ارتفاع mm ۲۶۸۰
  عمق mm ۲۵۵۰
  عرض mm ۴۷۲۰
  وزن  Kg ۱۳۰۰۰
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۱۰-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۶۶۱
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۱۳۰۰
  ظرفیت نامی سرمایی  KW ۴۵۷۲
  C.O.P ۶.۹۲
  نوع کمپرسور سانتریفیوژ
  تعداد کمپرسور ۱
  نوع اواپراتور و کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLX1400SVE
  برند گری
  نوع چیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر
  مبرد R134a
  ارتفاع mm ۲۶۸۰
  عمق mm ۲۵۵۰
  عرض mm ۴۷۲۰
  وزن  Kg ۱۳۵۰۰
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۱۰-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۷۲۰
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۱۴۰۰
  ظرفیت نامی سرمایی  KW ۴۹۲۳
  C.O.P ۶.۸۴
  نوع کمپرسور سانتریفیوژ
  تعداد کمپرسور ۱
  نوع اواپراتور و کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLX1500SVE
  برند گری
  نوع چیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر
  مبرد R134a
  ارتفاع mm ۲۶۸۰
  عمق mm ۲۵۵۰
  عرض mm ۴۷۲۰
  وزن  Kg ۱۴۰۰۰
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۱۰-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۷۷۵
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۱۵۰۰
  ظرفیت نامی سرمایی  KW ۵۲۷۵
  C.O.P ۶.۸۱
  نوع کمپرسور سانتریفیوژ
  تعداد کمپرسور ۱
  نوع اواپراتور و کندانسور SHELL&TUBE

نظرات کاربران

تا کنون نظری ارسال نشده است.

شما هم می توانید درباره این کالا نظر بدهید

فایل های دانلود