0
0

چیلر آب خنک اسکرو گری

تماس بگیرید

مشخصات محصول انتخابی شما

معرفی اجمالی محصول

چیلر آب خنک اسکرو گری از 52 تا 480 تن تبرید

نمایش بیشتر
نمایش کمتر

مشخصات فنی

 • مدل LSBLG180H/Nb-M
  برند گری
  نوع چیلر آب خنک اسکرو
  مبرد R134a
  ارتفاع mm ۱۵۸۷
  عمق mm ۱۱۵۰
  عرض mm ۳۱۶۰
  وزن  Kg ۱۸۹۰
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۳۵
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۴۹.۸
  ظرفیت نامی سرمایی   KW ۱۷۵
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
  نوع اواپراتور SHELL&TUBE
  نوع کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLG210H/Nb-M
  برند گری
  نوع چیلر آب خنک اسکرو
  مبرد R134a
  ارتفاع mm ۱۵۸۷
  عمق mm ۱۱۵۰
  عرض mm ۳۱۶۰
  وزن  Kg ۱۹۹۵
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۴۰
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۵۷.۴
  ظرفیت نامی سرمایی   KW ۲۰۲
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
  نوع اواپراتور SHELL&TUBE
  نوع کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLG240H/Nb-M
  برند گری
  نوع چیلر آب خنک اسکرو
  مبرد R134a
  ارتفاع mm ۱۵۸۷
  عمق mm ۱۱۵۰
  عرض mm ۳۱۶۰
  وزن  Kg ۲۲۰۵
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۴۵
  ظرفیت نامی سرمایی ton ۶۵.۷
  ظرفیت نامی سرمایی   KW ۲۳۱
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
  نوع اواپراتور SHELL&TUBE
  نوع کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLG300H/Nb-M
  برند گری
  نوع چیلر آب خنک اسکرو
  مبرد R134a
  ارتفاع mm ۱۶۸۰
  عمق mm ۱۴۰۰
  عرض mm ۳۱۶۰
  وزن  Kg ۲۹۴۰
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۵۶
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۸۳
  ظرفیت نامی سرمایی   KW ۲۹۲
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
  نوع اواپراتور SHELL&TUBE
  نوع کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLG340H/Nb-M
  برند گری
  نوع چیلر آب خنک اسکرو
  مبرد R134a
  ارتفاع mm ۱۶۸۰
  عمق mm ۱۴۰۰
  عرض mm ۳۱۶۰
  وزن  Kg ۳۰۴۵
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۶۳
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۹۴.۱
  ظرفیت نامی سرمایی   KW ۳۳۱
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
  نوع اواپراتور SHELL&TUBE
  نوع کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLG380H/Nb-M
  برند گری
  نوع چیلر آب خنک اسکرو
  مبرد R134a
  ارتفاع mm ۱۷۲۰
  عمق mm ۱۴۰۰
  عرض mm ۳۱۶۰
  وزن  Kg ۳۲۵۵
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۷۱
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۱۰۶.۹
  ظرفیت نامی سرمایی   KW ۳۷۶
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
  نوع اواپراتور SHELL&TUBE
  نوع کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLG450H/Nb-M
  برند گری
  نوع چیلر آب خنک اسکرو
  مبرد R134a
  ارتفاع mm ۲۱۳۰
  عمق mm ۱۵۲۰
  عرض mm ۳۱۶۰
  وزن  Kg ۴۰۴۳
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۸۳
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۱۲۵.۷
  ظرفیت نامی سرمایی   KW ۴۴۲
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
  نوع اواپراتور SHELL&TUBE
  نوع کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLG500H/Nb-M
  برند گری
  نوع چیلر آب خنک اسکرو
  مبرد R134a
  ارتفاع mm ۲۱۳۰
  عمق mm ۱۵۲۰
  عرض mm ۳۱۶۰
  وزن  Kg ۴۳۰۵
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۹۳
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۱۴۰.۷
  ظرفیت نامی سرمایی   KW ۴۹۵
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
  نوع اواپراتور SHELL&TUBE
  نوع کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLG580H/Nb-M
  برند گری
  نوع چیلر آب خنک اسکرو
  مبرد R134a
  ارتفاع mm ۲۱۳۰
  عمق mm ۱۵۲۰
  عرض mm ۳۱۶۰
  وزن  Kg ۴۶۲۰
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۱۰۷
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۱۶۲.۶
  ظرفیت نامی سرمایی   KW ۵۷۲
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
  نوع اواپراتور SHELL&TUBE
  نوع کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLG640H/Nb-M
  برند گری
  نوع چیلر آب خنک اسکرو
  مبرد R134a
  ارتفاع mm ۲۱۳۰
  عمق mm ۱۵۲۰
  عرض mm ۳۱۶۰
  وزن  Kg ۴۸۳۰
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۱۲۰
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۱۸۰.۸
  ظرفیت نامی سرمایی   KW ۶۳۶
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
  نوع اواپراتور SHELL&TUBE
  نوع کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLG680H/Nb-M
  برند گری
  نوع چیلر آب خنک اسکرو
  مبرد R134a
  ارتفاع mm ۲۰۳۰
  عمق mm ۱۷۰۰
  عرض mm ۳۴۰۰
  وزن  Kg ۵۳۵۵
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۱۲۶
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۱۹۲.۲
  ظرفیت نامی سرمایی   KW ۶۷۶
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
  نوع اواپراتور SHELL&TUBE
  نوع کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLG760H/Nb-M
  برند گری
  نوع چیلر آب خنک اسکرو
  مبرد R134a
  ارتفاع mm ۲۰۳۰
  عمق mm ۱۷۰۰
  عرض mm ۳۴۰۰
  وزن  Kg ۵۷۷۵
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۱۴۲
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۲۱۳.۸
  ظرفیت نامی سرمایی   KW ۷۵۲
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
  نوع اواپراتور SHELL&TUBE
  نوع کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLG880H/Nb-M
  برند گری
  نوع چیلر آب خنک اسکرو
  مبرد R134a
  ارتفاع mm ۲۲۳۰
  عمق mm ۱۹۰۰
  عرض mm ۳۹۰۰
  وزن  Kg ۶۵۱۰
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۱۶۳
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۲۴۷.۷
  ظرفیت نامی سرمایی   KW ۸۷۱
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
  نوع اواپراتور SHELL&TUBE
  نوع کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLG1000H/Nb-M
  برند گری
  نوع چیلر آب خنک اسکرو
  مبرد R134a
  ارتفاع mm ۲۲۳۰
  عمق mm ۱۹۰۰
  عرض mm ۳۹۰۰
  وزن  Kg ۶۸۲۵
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۱۸۶
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۲۸۱.۵
  ظرفیت نامی سرمایی   KW ۹۹۰
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
  نوع اواپراتور SHELL&TUBE
  نوع کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLG1160H/Nb-M
  برند گری
  نوع چیلر آب خنک اسکرو
  مبرد R134a
  ارتفاع mm ۲۲۳۰
  عمق mm ۱۹۰۰
  عرض mm ۳۹۰۰
  وزن  Kg ۷۱۴۰
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۲۱۴
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۳۲۵.۳
  ظرفیت نامی سرمایی   KW ۱۱۴۴
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
  نوع اواپراتور SHELL&TUBE
  نوع کندانسور SHELL&TUBE

   

   

  مدل LSBLG1280H/Nb-M
  برند گری
  نوع چیلر آب خنک اسکرو
  مبرد R134a
  ارتفاع mm ۲۲۳۰
  عمق mm ۱۹۰۰
  عرض mm ۳۹۰۰
  وزن  Kg ۷۳۵۰
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۲۲۷
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۳۶۲.۵
  ظرفیت نامی سرمایی   KW ۱۲۷۵
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
  نوع اواپراتور SHELL&TUBE
  نوع کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLG14000H/Nb-M
  برند گری
  نوع چیلر آب خنک اسکرو
  مبرد R134a
  ارتفاع mm ۲۲۳۰
  عمق mm ۲۰۰۰
  عرض mm ۴۹۰۰
  وزن  Kg ۸۴۰۰
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۲۴۵
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۳۹۶.۶
  ظرفیت نامی سرمایی   KW ۱۳۹۵
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
  نوع اواپراتور SHELL&TUBE
  نوع کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLG190H
  برند گری
  نوع چیلر آب خنک اسکرو
  مبرد R22
  ارتفاع mm ۱۵۸۷
  عمق mm ۱۱۵۰
  عرض mm ۳۱۶۰
  وزن  Kg ۱۷۳۳
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۳۸
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۵۴
  ظرفیت نامی سرمایی   KW ۱۹۰
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
  نوع اواپراتور SHELL&TUBE
  نوع کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLG290H
  برند گری
  نوع چیلر آب خنک اسکرو
  مبرد R22
  ارتفاع mm ۱۵۸۷
  عمق mm ۱۱۵۰
  عرض mm ۳۱۶۰
  وزن  Kg ۱۸۹۰
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۵۹
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۸۴.۷
  ظرفیت نامی سرمایی   KW ۲۹۸
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
  نوع اواپراتور SHELL&TUBE
  نوع کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLG325H
  برند گری
  نوع چیلر آب خنک اسکرو
  مبرد R22
  ارتفاع mm ۱۵۸۷
  عمق mm ۱۱۵۰
  عرض mm ۳۱۶۰
  وزن  Kg ۱۹۹۵
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۶۴
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۹۲.۴
  ظرفیت نامی سرمایی   KW ۳۲۵
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
  نوع اواپراتور SHELL&TUBE
  نوع کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLG430H
  برند گری
  نوع چیلر آب خنک اسکرو
  مبرد R22
  ارتفاع mm ۱۶۸۰
  عمق mm ۱۴۰۰
  عرض mm ۳۱۶۰
  وزن  Kg ۲۵۷۳
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۸۳
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۱۲۲.۳
  ظرفیت نامی سرمایی   KW ۴۳۰
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
  نوع اواپراتور SHELL&TUBE
  نوع کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLG480H
  برند گری
  نوع چیلر آب خنک اسکرو
  مبرد R22
  ارتفاع mm ۱۶۸۰
  عمق mm ۱۴۰۰
  عرض mm ۳۱۶۰
  وزن  Kg ۲۹۴۰
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۹۴
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۱۳۷
  ظرفیت نامی سرمایی   KW ۴۸۲
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
  نوع اواپراتور SHELL&TUBE
  نوع کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLG550H
  برند گری
  نوع چیلر آب خنک اسکرو
  مبرد R22
  ارتفاع mm ۱۷۲۰
  عمق mm ۱۴۰۰
  عرض mm ۳۱۶۰
  وزن  Kg ۳۰۴۵
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۱۰۴
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۱۵۶.۴
  ظرفیت نامی سرمایی   KW ۵۵۰
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
  نوع اواپراتور SHELL&TUBE
  نوع کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLG650H
  برند گری
  نوع چیلر آب خنک اسکرو
  مبرد R22
  ارتفاع mm ۲۱۳۰
  عمق mm ۱۵۲۰
  عرض mm ۳۱۶۰
  وزن  Kg ۳۲۵۵
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۱۲۰
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۱۸۴.۸
  ظرفیت نامی سرمایی   KW ۶۵۰
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
  نوع اواپراتور SHELL&TUBE
  نوع کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLG780H
  برند گری
  نوع چیلر آب خنک اسکرو
  مبرد R22
  ارتفاع mm ۲۱۳۰
  عمق mm ۱۵۲۰
  عرض mm ۳۱۶۰
  وزن  Kg ۴۰۴۳
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۱۴۲
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۲۲۱.۸
  ظرفیت نامی سرمایی   KW ۷۸۰
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
  نوع اواپراتور SHELL&TUBE
  نوع کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLG850H
  برند گری
  نوع چیلر آب خنک اسکرو
  مبرد R22
  ارتفاع mm ۲۱۳۰
  عمق mm ۱۵۲۰
  عرض mm ۳۱۶۰
  وزن  Kg ۴۸۳۰
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۱۵۶
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۲۴۱.۱
  ظرفیت نامی سرمایی   KW ۸۵۰
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
  نوع اواپراتور SHELL&TUBE
  نوع کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLG960H
  برند گری
  نوع چیلر آب خنک اسکرو
  مبرد R22
  ارتفاع mm ۲۰۳۰
  عمق mm ۱۷۰۰
  عرض mm ۳۴۰۰
  وزن  Kg ۵۳۵۵
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۱۸۲
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۲۷۴.۱
  ظرفیت نامی سرمایی   KW ۹۶۰
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
  نوع اواپراتور SHELL&TUBE
  نوع کندانسور SHELL&TUBE

   

  td styl/tbody <

  نظرات کاربران

  تا کنون نظری ارسال نشده است.

  شما هم می توانید درباره این کالا نظر بدهید

  فایل های دانلود

  مدل LSBLG1160H