0

چیلر آب خنک اسکرو گری

تماس بگیرید

مجموعه تخصصی تک کولر دارای مجوز رسمی بوده و از سال 1380 فعالیت خود را آغاز نموده است.

معرفی اجمالی محصول

چیلر آب خنک اسکرو گری از 52 تا 480 تن تبرید

نمایش بیشتر
نمایش کمتر

مشخصات فنی

 • مدل LSBLG180H/Nb-M
  برند گری
  نوع چیلر آب خنک اسکرو
  مبرد R134a
  ارتفاع mm ۱۵۸۷
  عمق mm ۱۱۵۰
  عرض mm ۳۱۶۰
  وزن  Kg ۱۸۹۰
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۳۵
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۴۹.۸
  ظرفیت نامی سرمایی   KW ۱۷۵
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
  نوع اواپراتور SHELL&TUBE
  نوع کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLG210H/Nb-M
  برند گری
  نوع چیلر آب خنک اسکرو
  مبرد R134a
  ارتفاع mm ۱۵۸۷
  عمق mm ۱۱۵۰
  عرض mm ۳۱۶۰
  وزن  Kg ۱۹۹۵
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۴۰
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۵۷.۴
  ظرفیت نامی سرمایی   KW ۲۰۲
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
  نوع اواپراتور SHELL&TUBE
  نوع کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLG240H/Nb-M
  برند گری
  نوع چیلر آب خنک اسکرو
  مبرد R134a
  ارتفاع mm ۱۵۸۷
  عمق mm ۱۱۵۰
  عرض mm ۳۱۶۰
  وزن  Kg ۲۲۰۵
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۴۵
  ظرفیت نامی سرمایی ton ۶۵.۷
  ظرفیت نامی سرمایی   KW ۲۳۱
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
  نوع اواپراتور SHELL&TUBE
  نوع کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLG300H/Nb-M
  برند گری
  نوع چیلر آب خنک اسکرو
  مبرد R134a
  ارتفاع mm ۱۶۸۰
  عمق mm ۱۴۰۰
  عرض mm ۳۱۶۰
  وزن  Kg ۲۹۴۰
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۵۶
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۸۳
  ظرفیت نامی سرمایی   KW ۲۹۲
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
  نوع اواپراتور SHELL&TUBE
  نوع کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLG340H/Nb-M
  برند گری
  نوع چیلر آب خنک اسکرو
  مبرد R134a
  ارتفاع mm ۱۶۸۰
  عمق mm ۱۴۰۰
  عرض mm ۳۱۶۰
  وزن  Kg ۳۰۴۵
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۶۳
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۹۴.۱
  ظرفیت نامی سرمایی   KW ۳۳۱
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
  نوع اواپراتور SHELL&TUBE
  نوع کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLG380H/Nb-M
  برند گری
  نوع چیلر آب خنک اسکرو
  مبرد R134a
  ارتفاع mm ۱۷۲۰
  عمق mm ۱۴۰۰
  عرض mm ۳۱۶۰
  وزن  Kg ۳۲۵۵
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۷۱
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۱۰۶.۹
  ظرفیت نامی سرمایی   KW ۳۷۶
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
  نوع اواپراتور SHELL&TUBE
  نوع کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLG450H/Nb-M
  برند گری
  نوع چیلر آب خنک اسکرو
  مبرد R134a
  ارتفاع mm ۲۱۳۰
  عمق mm ۱۵۲۰
  عرض mm ۳۱۶۰
  وزن  Kg ۴۰۴۳
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۸۳
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۱۲۵.۷
  ظرفیت نامی سرمایی   KW ۴۴۲
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
  نوع اواپراتور SHELL&TUBE
  نوع کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLG500H/Nb-M
  برند گری
  نوع چیلر آب خنک اسکرو
  مبرد R134a
  ارتفاع mm ۲۱۳۰
  عمق mm ۱۵۲۰
  عرض mm ۳۱۶۰
  وزن  Kg ۴۳۰۵
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۹۳
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۱۴۰.۷
  ظرفیت نامی سرمایی   KW ۴۹۵
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
  نوع اواپراتور SHELL&TUBE
  نوع کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLG580H/Nb-M
  برند گری
  نوع چیلر آب خنک اسکرو
  مبرد R134a
  ارتفاع mm ۲۱۳۰
  عمق mm ۱۵۲۰
  عرض mm ۳۱۶۰
  وزن  Kg ۴۶۲۰
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۱۰۷
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۱۶۲.۶
  ظرفیت نامی سرمایی   KW ۵۷۲
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
  نوع اواپراتور SHELL&TUBE
  نوع کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLG640H/Nb-M
  برند گری
  نوع چیلر آب خنک اسکرو
  مبرد R134a
  ارتفاع mm ۲۱۳۰
  عمق mm ۱۵۲۰
  عرض mm ۳۱۶۰
  وزن  Kg ۴۸۳۰
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۱۲۰
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۱۸۰.۸
  ظرفیت نامی سرمایی   KW ۶۳۶
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
  نوع اواپراتور SHELL&TUBE
  نوع کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLG680H/Nb-M
  برند گری
  نوع چیلر آب خنک اسکرو
  مبرد R134a
  ارتفاع mm ۲۰۳۰
  عمق mm ۱۷۰۰
  عرض mm ۳۴۰۰
  وزن  Kg ۵۳۵۵
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۱۲۶
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۱۹۲.۲
  ظرفیت نامی سرمایی   KW ۶۷۶
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
  نوع اواپراتور SHELL&TUBE
  نوع کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLG760H/Nb-M
  برند گری
  نوع چیلر آب خنک اسکرو
  مبرد R134a
  ارتفاع mm ۲۰۳۰
  عمق mm ۱۷۰۰
  عرض mm ۳۴۰۰
  وزن  Kg ۵۷۷۵
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۱۴۲
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۲۱۳.۸
  ظرفیت نامی سرمایی   KW ۷۵۲
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
  نوع اواپراتور SHELL&TUBE
  نوع کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLG880H/Nb-M
  برند گری
  نوع چیلر آب خنک اسکرو
  مبرد R134a
  ارتفاع mm ۲۲۳۰
  عمق mm ۱۹۰۰
  عرض mm ۳۹۰۰
  وزن  Kg ۶۵۱۰
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۱۶۳
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۲۴۷.۷
  ظرفیت نامی سرمایی   KW ۸۷۱
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
  نوع اواپراتور SHELL&TUBE
  نوع کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLG1000H/Nb-M
  برند گری
  نوع چیلر آب خنک اسکرو
  مبرد R134a
  ارتفاع mm ۲۲۳۰
  عمق mm ۱۹۰۰
  عرض mm ۳۹۰۰
  وزن  Kg ۶۸۲۵
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۱۸۶
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۲۸۱.۵
  ظرفیت نامی سرمایی   KW ۹۹۰
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
  نوع اواپراتور SHELL&TUBE
  نوع کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLG1160H/Nb-M
  برند گری
  نوع چیلر آب خنک اسکرو
  مبرد R134a
  ارتفاع mm ۲۲۳۰
  عمق mm ۱۹۰۰
  عرض mm ۳۹۰۰
  وزن  Kg ۷۱۴۰
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۲۱۴
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۳۲۵.۳
  ظرفیت نامی سرمایی   KW ۱۱۴۴
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
  نوع اواپراتور SHELL&TUBE
  نوع کندانسور SHELL&TUBE

   

   

  مدل LSBLG1280H/Nb-M
  برند گری
  نوع چیلر آب خنک اسکرو
  مبرد R134a
  ارتفاع mm ۲۲۳۰
  عمق mm ۱۹۰۰
  عرض mm ۳۹۰۰
  وزن  Kg ۷۳۵۰
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۲۲۷
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۳۶۲.۵
  ظرفیت نامی سرمایی   KW ۱۲۷۵
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
  نوع اواپراتور SHELL&TUBE
  نوع کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLG14000H/Nb-M
  برند گری
  نوع چیلر آب خنک اسکرو
  مبرد R134a
  ارتفاع mm ۲۲۳۰
  عمق mm ۲۰۰۰
  عرض mm ۴۹۰۰
  وزن  Kg ۸۴۰۰
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۲۴۵
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۳۹۶.۶
  ظرفیت نامی سرمایی   KW ۱۳۹۵
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
  نوع اواپراتور SHELL&TUBE
  نوع کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLG190H
  برند گری
  نوع چیلر آب خنک اسکرو
  مبرد R22
  ارتفاع mm ۱۵۸۷
  عمق mm ۱۱۵۰
  عرض mm ۳۱۶۰
  وزن  Kg ۱۷۳۳
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۳۸
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۵۴
  ظرفیت نامی سرمایی   KW ۱۹۰
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
  نوع اواپراتور SHELL&TUBE
  نوع کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLG290H
  برند گری
  نوع چیلر آب خنک اسکرو
  مبرد R22
  ارتفاع mm ۱۵۸۷
  عمق mm ۱۱۵۰
  عرض mm ۳۱۶۰
  وزن  Kg ۱۸۹۰
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۵۹
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۸۴.۷
  ظرفیت نامی سرمایی   KW ۲۹۸
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
  نوع اواپراتور SHELL&TUBE
  نوع کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLG325H
  برند گری
  نوع چیلر آب خنک اسکرو
  مبرد R22
  ارتفاع mm ۱۵۸۷
  عمق mm ۱۱۵۰
  عرض mm ۳۱۶۰
  وزن  Kg ۱۹۹۵
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۶۴
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۹۲.۴
  ظرفیت نامی سرمایی   KW ۳۲۵
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
  نوع اواپراتور SHELL&TUBE
  نوع کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLG430H
  برند گری
  نوع چیلر آب خنک اسکرو
  مبرد R22
  ارتفاع mm ۱۶۸۰
  عمق mm ۱۴۰۰
  عرض mm ۳۱۶۰
  وزن  Kg ۲۵۷۳
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۸۳
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۱۲۲.۳
  ظرفیت نامی سرمایی   KW ۴۳۰
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
  نوع اواپراتور SHELL&TUBE
  نوع کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLG480H
  برند گری
  نوع چیلر آب خنک اسکرو
  مبرد R22
  ارتفاع mm ۱۶۸۰
  عمق mm ۱۴۰۰
  عرض mm ۳۱۶۰
  وزن  Kg ۲۹۴۰
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۹۴
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۱۳۷
  ظرفیت نامی سرمایی   KW ۴۸۲
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
  نوع اواپراتور SHELL&TUBE
  نوع کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLG550H
  برند گری
  نوع چیلر آب خنک اسکرو
  مبرد R22
  ارتفاع mm ۱۷۲۰
  عمق mm ۱۴۰۰
  عرض mm ۳۱۶۰
  وزن  Kg ۳۰۴۵
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۱۰۴
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۱۵۶.۴
  ظرفیت نامی سرمایی   KW ۵۵۰
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
  نوع اواپراتور SHELL&TUBE
  نوع کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLG650H
  برند گری
  نوع چیلر آب خنک اسکرو
  مبرد R22
  ارتفاع mm ۲۱۳۰
  عمق mm ۱۵۲۰
  عرض mm ۳۱۶۰
  وزن  Kg ۳۲۵۵
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۱۲۰
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۱۸۴.۸
  ظرفیت نامی سرمایی   KW ۶۵۰
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
  نوع اواپراتور SHELL&TUBE
  نوع کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLG780H
  برند گری
  نوع چیلر آب خنک اسکرو
  مبرد R22
  ارتفاع mm ۲۱۳۰
  عمق mm ۱۵۲۰
  عرض mm ۳۱۶۰
  وزن  Kg ۴۰۴۳
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۱۴۲
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۲۲۱.۸
  ظرفیت نامی سرمایی   KW ۷۸۰
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
  نوع اواپراتور SHELL&TUBE
  نوع کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLG850H
  برند گری
  نوع چیلر آب خنک اسکرو
  مبرد R22
  ارتفاع mm ۲۱۳۰
  عمق mm ۱۵۲۰
  عرض mm ۳۱۶۰
  وزن  Kg ۴۸۳۰
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۱۵۶
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۲۴۱.۱
  ظرفیت نامی سرمایی   KW ۸۵۰
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
  نوع اواپراتور SHELL&TUBE
  نوع کندانسور SHELL&TUBE

   

  مدل LSBLG960H
  برند گری
  نوع چیلر آب خنک اسکرو
  مبرد R22
  ارتفاع mm ۲۰۳۰
  عمق mm ۱۷۰۰
  عرض mm ۳۴۰۰
  وزن  Kg ۵۳۵۵
  نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
  حداکثر توان مصرفی  KW ۱۸۲
  ظرفیت نامی سرمایی  ton ۲۷۴.۱
  ظرفیت نامی سرمایی   KW ۹۶۰
  برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
  نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
  نوع اواپراتور SHELL&TUBE
  نوع کندانسور SHELL&TUBE

   

  td styl/tbody <

  نظرات کاربران

  تا کنون نظری ارسال نشده است.

  شما هم می توانید درباره این کالا نظر بدهید

  فایل های دانلود

  مدل LSBLG1160H