:: ظرفیت سرمایشی BTU

موقعیت جغرافیایی :
نوع کاربری :
شرایط ساختمان :
متراژ :
میزان ظرفیت مورد نیاز شما بر اساس داده های شما و بصورت تخمینی می باشد.
شما به کولر احتیاج دارید.