0
0

تک کولر

کولر گازی
داکت اسپلیت
تصفیه هوا
مالتی پنل پیشرفته
چیلر
تهویه آسانسور
فن کوئل
سرمایس دیتا سنتر

کولر گازی|ابزار های کنترل جریان

ابزار های کنترل جریان


دمپرها


برای کنترل جیان هوا به منظور دستیابی به یک دما یا فشار خاص از دمپرها استفاده نی شود انواع خاصی از دمپرها در تجهیزات تهویه مطبوع مانند جعبه های اختلاط و واحدهای القایی به کار می روند اما دمپرهای کنترل مورد استفاده در کانالهای هوا و محفظه های آن عموما از نوع چند پره ای هستند به طور کلی دمپرها بر دو نوعند پره موازی به یک شکل و در یک جهت حرکت میکنند در دمپرهای نوع پره مخالف پره های مجاور در خلاف هم حرکت میکنند.با توجه به این که افت انرژی در اکثر مواقع باعث ایجاد سرو صدای ناخواسته می شود لذا متغیرهای نوع پرهه مخالف از نظر کاهش سرو صدای تولیدی و نظیم افت انرژی مناسب تر هستند به منظور جلوگیری از افت فشار ناشی از عملکرد دمپرها باید در اکثر مواقع سرعت جریان داخل متغیرهای کاملا باز به حدکافی زیاد باشد به عنوان مثال اگر میزان افت کل در حداکثر میزان مقدار جریان به اندازه ی یک اینچ ستون آب و ضریب افت یک دمپر کاملا باز حدود  فوت در دقیقه نبود در مقایسه باید گرفت که در بسیاری از سیستم های سرمایس ساختمان ها سرعت جریان در دمای کویل تقریبا 500 است این بدین معنی است که دمپرهای موجود در کانال های برگشت و هوای تازه احتمالا باید کمتر از یک چهارم سطح کویل باشند.


افت فشار


افت فشار دمپر را میتوان با ضریب افت cd که یک عدد بی بعد است بیان کرد ضریب افت یک دمپر برابر   است با افت فشار کل دمپر به فشار سرعتی موضعی 
که در آن


cd=ضریب افت بی بعد 
pt= افت فشار کل بر حسب اینچ ستون آب 
v=سرعت فوت بر دقیقه 
pv=فشار سرعتی اینچ آب 
p= چگالی هوا پوند بر فوت مکعب


ضریب افتی تابعی از زاویه ی پره و نوع دمپر است اطلاعات مربوط به دمپرهای نوع پره مخالف و موازی را می توان در ویرایش های قدیمی کتاب پیدا کرد بخشی از این اطلاعات ارایه شده است در بیشتر محدوده های کارکرد ضریب افت دمپر های نوع پره موازی و مخالف به صورت تابع نمایی از زاویه ی پره است یعنی :


که در آن k1،k2 ثابت هستند و زاویه پرهه بر حسب درجه است .


باید توجه داشت که هنگامی که یک دمپر بسته می شود ضریب افت دمپرهای پره  موازی بسیار آهسته تر از دمپرهای پره مخالف افزایش می یابد پره های موازی بیشتر پره های گردان عمل می کنند در حالی که پره های مخالف بیشتر شبیه اوریفیس عمل می کنند این مشخصه بر روی دمپر تنظیم کننده جریان هوای موجود در یک سیستم کانال / دمپر اثر می گذارد می توان نشان داد که در یک اختلاف فشار ثابت جریان عبوری از یک سیستم دارای دمپر بر اساس فرمول زیر تغییر می کند.


cd= ضریب افت تابعی از زاویه دمپر 
f= مقاومت دمپر باز به صورت تابعی از مقاومت کل سیستم


کسری از کل جریان در مقابل زاویه ی پره برای دمپرهای پره موازی و مخالف به ازای مقادیر مختلف را نشان می دهد برحسب درصد مقاومت کل سیستم بیان شده باید توجه داشت که برای دستیابی به کنترل تنظیم خطی در یک دمپر داراینوع پره موازی ضروری است که افت فشار دمپر در حالت کاملا باز بین 20 تا 50  فشار کل سیستم باشد برای رسیدن به حالت کنترل خطی معادل در یک دمپر نوع پره مخالف لازم است که افت فشار دمپر در حالت کاملا باز فقط بین 5 تا 10 فشار کل سیستم باشد.

 

 تک کولر

| کولر گازی  | محاسبه btu |

 

نمایندگی اجنرال

| کولر گازی اوجنرال | اسپلیت یونیت دیواری اجنرال | داکت اسپلیت اجنرال اسپلیت یونیت چند پنله اجنرال | اسپلیت یونیت سقفی دیواری | اسپلیت یونیت کاستی اجنرال | کولر گازی پنجره ای اجنرال | کولر گازی کم مصرف اجنرال | کولر گازی اینورتر اجنرال |

 

نمایندگی گری

کولر گازی گری اسپلیت یونیت دیواری گری | داکت اسپلیت گری  اسپلیت ایستاده گری | اسپلیت یونیت کاستی گری | کولر گازی پنجره ای گری

 

نمایندگی دایکین

 |  کولر گازی دایکین | داکت اسپلیت دایکین |