0
0

تک کولر

کولر گازی
داکت اسپلیت
تصفیه هوا
مالتی پنل پیشرفته
چیلر
تهویه آسانسور
فن کوئل
سرمایس دیتا سنتر

کولر گازی|شیر های تنظیمی

شیر های تنظیمی

آب ممکن است میزان نشت حدود 50 فوت مکهب بر دقیقه باشد در حالی که ممکن است به ازای هر فوت مربع از سطح یک دمپر دارای ساختار خوب و در فشار 4 اینچ آب میزان نشتی حدود 10 فوت مکعب بر دقیقه باشد برای مثال دمپرهایی که برای استفاده در هوای بیرون ساخته می شوند باید دارای کمترین میزان نشتی باشند تا از آسیب های ناشی از یخ زدگی و هوای سرد به تجهیزات آنها جلوگیری شود.


عملگرها


موتورهای دمپر می توانند نیوماتیکی الکتریکی یا هیدرولیکی باشند این عملگرها باید قدرت کافی برای غلبه بر اصطکاک یاتاقان و مقاومت هوا در زبندی نشتی دمپرها و اصطکاک ناشی اط تماس را داشته باشند.


دمپرهای اصلی و میانبر


دمپر های اصلی و میانبر اغلب با کویل های پیش گرمایش و به ندرت با کویل های سرمایش انبساط مستقیم مورد استفاده میگیرند یک نمونه از تاسیسات پیش گرمایش نشان داده شده است اندازه ی کویل پیش گرمایش از یک طرف بر اساس سرعت جریان هوای دهانه پیشنهاد شده توسط سازندگان و از طرف دیگر بر اساس حداکثر جریان هوا تعیین می شود دمپر اصلی در حالت کاملا باز دارای این سرعت خواهد بود افت فشار ناشی از دمپر اصلی و کویلرا می توان از طریق اطلاعات موجود در کاتالوگ های ارایه شده توسط سازندگان به دست آورد دمپر میانبر باید به اندازه ای باشد که افت فشار ناشی از آن در حالت کاملا باز برابر مجموع افت ناشی از کویل و دمپر باشد .


شیرهای تنظیم جریان بخار و آب


در انتخاب صحیح شیرهای جهت تنظیم جریان بخار و آب نیاز به شناخت صحیحی از مشخصات فنی یک شیر و سیستمی که شیر در آن قرار میگیرد می باشد .اندازه ی یک مبدل حرارتی با یک کویل و دبی سیال عبوری از آن باید بر اساس حداکثر ظرفیت طراحی شود اما باید توجه داشت که این تجهیزات معمولا در حالت حداکثر ظرفیت خود عمل نمی کنند به همین لحاظ لازم است برای کنترل جریان و رساندن آن به یک حد مطلوب از شیرهای کنترل در آنها استفاده کرد .


ضریب گذردهی (ضریب عبور )


بیشتر سازندگان جداول ظرفیت شیرها را بر اساس ضریب گذردهی در سیستم انگلیسی (اینچ پوندی ) برابر است با میزان آبی بر سب گالن که در دمای 60 درجه فارنهایت و افت فشار یک پوند در مدت یک دقیقه از یک شیر عبور می کند میزان جریان در افت فشارهای غیر از یک پوند از فرمول زیر بدست می آید .

جداول ظرفیت شیرها معمولا حاوی گذردهی و دبی جریان آنهاکه بر اساس میزان افت در فشا های مختلف می باشد ارایه می شود ضریب گذردهی اسی شیرها برای الت کاملا باز آنها اندازه گیری می شود اگر یک شیر نیمه باز باشد ضریب گذردهی آن کاهش خواهد یافت آهنگ کاهش ضریب گذردهی بر حسب شکل منحنی نشان داده شده است بعضی از سازندگان شیرها ممکن است اطلاعات مربوط به ضریب گذردهی را برای حالت نیمه باز شیر نیز ارایه دهند .
تغییرات افت فشار و جریان مربوط به جابجایی ها و موقعیت های مختلف محور شیر تابعی از طراحی توپی شیر است برای روش های کنترلی متفاوت و همچنین سیالات مختلف می توان از انواع متفاوت توپی ها استفاده


شیرهای دوحالته


شیرهای دو حالته باید دارای توپی با نوع نشیمن مسطح و یا باز شونده ی سریع باشند که در شکل نشان داده شده اند نمودار درصد جریان نسبت به درصد جابجایی توپی شیر نشان می دهد هنگامی که میزان جابجایی 20 % باشد میزان عبور جریان نزدیک به حداکثر جریان است افت فشار ناشی از شیرخای دو حالته در یک سیستم لوله کشی باید حدود 10 تا 20 درصد افت فشار کلی سیستم باشد و 80 تا 90 درصد افت باقیمانده نیز باید برای مبدل حرارتی و لوله کشی های آن در نظر گرفته شود.


شیرهای تنظیمی


وضعیت یک شیر تنظیمی معمولا به منظور تنظیم متغیر کنتلی توسط سیستم کنترل تعیین می شود اگر مانند شکل و منحنی B قابلیت تنظیم یک شیر به صورت خطی طراحی شده باشد آنگاه به ازای افت فشار ثابت در دو طرف شیر تغییرات دبی آن با بالا رفتن محور شیر دارای رابطه مستقیم است این بدین معنی است که با ایجاد تغییر در وضعیت توپی وی شکل V می توان به منحنی های بالا و پایین حالت خطی رسید در حالت بسته شدن کامل یک شیر حداقل جریان خروجی در آن وجود خواهد داشت و این به علت عدم قرار گرفتن توپی در جای خود و وجود ترک و نشت در آن می باشد این داقل جریان خروجی حدود 3 تا 5 درصد حداکثر جریان است که به آن نسبت گذردهی شیر گویند.
نسبت گذردهی 5 درصد به معنای 100 به 5 یا 20 به یک است شیرهای معمولی و یا به اصطلاح بازاری معمولا دارای نسبت گذردهی 100 یا 50 به یک هستند نسبت های گذردهی بالاتر از این میزان فقط برای عملیات کنترلی بسیار دقیق سودمند بوده و برای استفاده در سیستم های تهویه مطبوع دارای کاربرد نمی باشند شیرهای دارای قابلیت تنظیم خطی برای کنترل جریان متناسب با سایر پارامترها مناسب می باشند زیرا میزان گرمای خروجی یک مبدل حرارتی به طور مستقیم متناسب با دبی بخار است علت این است که دمای بخار تقریبا همیشه ثابت است و فقط گرمای نهان تقطیر با تغییر فشار اندکی تغییر می کند .
کویل آب داغ  دارای مشخصات خاص می باشند یعنی به عبارتی کاهش جریان آب در آنها با تغییر افزایش دمای آب آنها همراه است به همین لحاظ ممکن است با کاهش زیاد جریان آب تغییر کمی در کاهش میزان تبادل گرما حاصل شود ظرفیت یک کویل آب داغ بر حسب دبی های مختلف آب نشان داده شده است در این کویل دمای آب ورودی 160 درجه فارنهایت و دمای هوای ورودی 60 درجه فارنهایت و کاهش دما در شرایط حداکثر ظرفیت کاری 35 درجه فارنهایت است فرض بر این است که حجم هوای عبوری مقداری ثابت است با کاهش 50 درصدی میزان جریان آب گرمای خروجی تنها 20 درصد ظرفیت یک کویل باید میزان جریان آب تا 80 درصد کاهش یابد اطلاعات ذکر شده مربوط به یک کویل گرمایی از کاتالوگ های ارایه شده توسط سازندگان قابل استخراج است .
بهرهی کویل برابر است با نسبت تغییرات دمای هوا به تغییرات دبی  آب و این با مشتق یا شیب منحنی نشان داده شده تناسب دارد در این کویل با فرض دمای معین برای آب و هوای ورودی فرض ثابت بودن دبی هوا بهره با جریان آب 5% بیشتر از 10 برابر بهره با جریان آب 95 % است .
برای دستیابی به یک رابطه بهینه بین میزان باز و بسته بودن یک شیر و گرمای خروجی ناشی از آن باید از سیر دارای قابلیت هم درصد استفاده کرد منحنی C نحوه عملکرد توپی شیر هم درصد به گونه ای است که تغییر درصد مشخص در وضعیت آن باعث ایجاد تغییر متناظر در میزان جریان عبوری خواهد شد برای مثال در شیر های دارای افت فشار ثابت 10% تغییر در وضعیت شیر باعث تغییر 40 درصدی در میزان جریان عبوری می شود.

 

 تک کولر

| کولر گازی  | محاسبه btu |

 

نمایندگی اجنرال

| کولر گازی اوجنرال | اسپلیت یونیت دیواری اجنرال | داکت اسپلیت اجنرال اسپلیت یونیت چند پنله اجنرال | اسپلیت یونیت سقفی دیواری | اسپلیت یونیت کاستی اجنرال | کولر گازی پنجره ای اجنرال | کولر گازی کم مصرف اجنرال | کولر گازی اینورتر اجنرال |

 

نمایندگی گری

کولر گازی گری اسپلیت یونیت دیواری گری | داکت اسپلیت گری  اسپلیت ایستاده گری | اسپلیت یونیت کاستی گری | کولر گازی پنجره ای گری

 

نمایندگی دایکین

 |  کولر گازی دایکین | داکت اسپلیت دایکین |