0
0

کولر گازی| ابزار های کنترل نیوماتیکی (2)

نویسنده: مدیریت سایت
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 0.00 (0 رای)

ابزار های کنترل نیوماتیکی( قسمت دوم)

برای مطالعه قسمت اول کلیک کنید ....


حالت های کاری مختلف نشان داده شده است دریچه کنترل باز و فشار محفظه ی پیلوت صفر است همپنین تخلیه باز و خروجی صفر است 4(B) درپوش شیر به صورت جزیی بسته است و فشار روبه افزایش می باشد در فشار اولیه معمولا 3PSIG فنر دریچه ی تخلیه را می بندد فشار به طور پیوسته در حال افزایش است دیافراگم پیلوت را به پایین رانده و شیر هوای تغذیه را باز می کند تا هوا به محفظه ی کنترل و لوله خروجی هدایت شود در حین افزایش فشار در محفظه کنترل فشار پیلوت در برابر آن مقاومت می کند (فیدبک منفی ) تا زمانی که فشار به تعادل رسیده و شیر تغذیه بسته شود حساسیت (بهره ) این نوع از کنترلرها در یک محدوده ی وسیع قابل تنظیم است به عنوان مثال بهره ی کنترلر دما را می توان از میزان PSI 1 به ازای هرچه تا 10 PSI به ازای هر درجه تنظیم کرد (تنظیم اخیر یعنی 10PSI به ازای هر درجه تغییر دما احتمالا باعث ناپایداری مدار کنترل می شود ) وضعیت و موقعیت نصب سنسور مشخص کننده این است که آیا کنترلر از نوع عملگر مستقیم یا معکوس است در بعضی از ابزارها امکان تغییر در نوع عملکرد ( یعنی مستقیم یا معکوس بودن )وجود دارد اما برخی دیگر ثابت و غیر قابل تغییر می باشند.


شکل عملکرد رله تناسبی وقتی دریچه ی کنترل باز باشد دریچه ی تخلیه بین محفظه های  کنترل و تخلیه نیز باز است برابراین هوای داخل محفظه کنترل دارای فشارمطلق فشار گیچ صفر یا فشار جو می باشد دریچه هوا ورودی به کمک فنر و فشارمنبع  بسته باقی خواهد ماند وقتی سنسور به دریچه کنترل نزدیکتر می شود.


شکل عملکرد رله تناسبی وقتی دریچه ی کنترل باز باشد دریچه ی تخلیه بین محفظه های  کنترل وتخلیهنیز باز است برابراین هوای داخل محفظه کنترل دارای فشارمطلق فشار گیچ صفر یا فشار جو می باشد دریچه هواورودی به کمک فنر و فشارمنبع  بسته باقی خواهد ماند وقتی سنسور به دریچه کنترل نزدیکتر می شود فشار محفظه پیلوت شروع به افزلیش میکند درفشار معادل فشار پیلوت بر نیروی فنر مقابل غلبه کرده ودریپه تخلیه رامی بندد در اثر افزایش فشار در محفظه پیلوت  رو به پایین به دیا فراگم کنترل وارد شده و باعث باز شدن دریچه تغذیه ی اصلی می شود  و در نتیجه هوا  به خط کنترل هدایت خواهد شد در شکل  یک نمونه کنترلر دو  وضیعیتینشان داده است به تفاوت های مهم که در نحوه ی قرار گرفتن شیر وفنر وجود دارد توجه کنید در شکل دریچه ی ورودی کنترل باز است و فشار فنر دریچه یورودی منبع را باز و دریچه خروجی را بسته نگه می دارد این کنترلر از نوع عملگرد معکوس است  هنگامی که دریچه ورودی کنترل نیمه بسته است فشار پیلئت افزایش می یابد و دیافگرام پیلوت رابه سمت  پایین رانده ودریچه ورودی  را  می بندد افزایش بیشتر  فشار پیلوت  شیر تخلیه را باز می کند تا باعث  کاهش فشار در محفظه یپیلوت شود ای کار نیروی مخالف پیلوت را کم کرده فیدبک مثبت و این امکان را فراهم می کند  تا شیرتخلیه به طور کامل باز شود و تا کاهش فشار پیلوت همچنان باز بماند.


عملکرد رله ی دو وضعیتی (A) وقتی دریچه ی کنترل باز باشد هوا ورودی از طریق محفظه ی ورودی به محفظه ی کنترلی جریان می یابد نیروی فنر و فشار هوا توام " شیر ساچمه ای را باز و دریچه ی تخلیه را بسته نگه می دارند ()وقتی دریچه ی کنترل توسط سنسور بسته شد فشار در محفظه ی پیلوت افزایش می یابد وقتی فشار محفظه ی پیلوت از نیروی مقاوم بیشتر باشد دیافراگم پیلوت جابجا شده و شیر ساچمه ای بسته می شود () جابجایی بیشتر دیافراگم پیلوت شیر ساچمه ای تخلیه را باز کرده و در نتیجه هوای کنترل تخلیه می شود این عمل باعث کاهش نیروی مقاوم در برابر فشار پیلوت شده ( فیدبک مثبت ) و همچنین باعث می شود شیر تخلیه کاملا باز شده و تا کاهش فشار پیلوت ( با باز کردن دریچه ی کنترل ) باز بماند سپس روند فوق بصورت معکوس طی خواهد شد.


عملکرد رله ی دو وضعیتی (A) وقتی دریچه ی کنترل باز باشد هوا ورودی از طریق محفظه ی ورودی به محفظه ی کنترلی جریان می یابد نیروی فنر و فشار هوا توام " شیر ساچمه ای را باز و دریچه ی تخلیه را بسته نگه می دارند (B)وقتی دریچه ی کنترل توسط سنسور بسته شد فشار در محفظه ی پیلوت افزایش می یابد وقتی فشار محفظه ی پیلوت از نیروی مقاوم بیشتر باشد دیافراگم پیلوت جابجا شده و شیر ساچمه ای بسته می شود (C) جابجایی بیشتر دیافراگم پیلوت شیر ساچمه ای تخلیه را باز کرده و در نتیجه هوای کنترل تخلیه می شود این عمل باعث کاهش نیروی مقاوم در برابر فشار پیلوت شده ( فیدبک مثبت ) و همچنین باعث می شود شیر تخلیه کاملا باز شده و تا کاهش فشار پیلوت ( با باز کردن دریچه ی کنترل ) باز بماند سپس روند فوق بصورت معکوس طی خواهد شد.سیستم های سنسور - کنترلر


اصول مربوط به نیروها و اهرم بندی ها که توضیح  داده شد را می توان در سیستم های کنترل HVAC مورد استفاده قرار می گیرند مشاهده کرد در این موارد می توان از یک یا دو ورودی برای سنسور استفاده کرد 
یک کنترلر با سنسور تک ورودی نشان داده شده است نحوه ی عملکرد سیستم به شرح زیر است .
در حال تعادل شرایط زیر حاکم است .
نیروی دیافراگم وردی H بر اهرم اصلی I ( که در نقطه ی J لولا شده است با نیروی حاصل از تنظیم کننده ی T و نیروی فیدبک دیافراگم N موازنه می شود دیافراگم N به واسطه ی اهرم باند تناسی L و پیچ تنظیم K عمل می کند .
نازل تخلیه ی F و نازل اصلی Q هر دو بسته می باشند در این شرایط فشار موجود در شاخه ی کنترلر متناسب با نیاز سنسور است.

در اثر افزایش دما در لوله ی برنجی B منبسط شده و باعث بسته شدن درپوش C مقابل نازل V می شود این امر باعث افزایش فشار در خط سنسور G و وارد آمدن نیرو به دیافراگم وردی H شده و اهرم اصلی I در جهت ساعتگرد خواهد چرخید پیچ تنظیم باند تناسبی K اهم باند تناسبی I را در جهت پادساعتگرد و حول تکیه گاه ثابت M می چرخاند دیافراگم فیدبک N به طرف بالا راند شده و درپوش O روی نازل P می چرخد تا نازل Q را باز کند هوای تغذیه ی اصلی وارد محفظه ی فیدبک W شده و فشار خط انشعاب را افزایش می دهد با افزایش فشار در محفظه ی فیدبک دیافراگم فیدبک N به سمت پایین رانده شده و هر دو نازل P و Q مجددا بسته می شوند و در حالی که فشار خط انشعاب افزایش یافته است سیستم به تعادل جدیدی می رسد.


در اثر کاهش دما لوله برنجی B منقبض شده و باعث باز شدن درپوش C می گردد این امر باعث کاهش فشار در خط سنسور G و همچنین کاهش نیروی اعمالی روی دیافراگم ورودی H می شود در این هنگام نیروی خالص روی دیافراگم فیدبک N سیستم اهرم ها را از حالت تعادل خارج خواهد کرد چرخش درپوش O پیرو دیافراگم فیدبک N در جهت پادساعتگرد باعث باز شدن مجرای خروجی P می شود دیافراگم فیدبک N هنگام چرخش به اهرم باند تناسبی نیرو وارد می کند تا در جهت ساعتگرد و اهرم I و پیچ تنظیم باند تناسبی در جهت پادساعتگرد بچرخند در این حالن هوا از شاخه ی فرعی کنترلر و محفطه ی فیدبک W خارج می شود همچنانکه فشار در محفظه ی فیدبک کاهش می یابد دیافراگم فیدبک N تا بسته شدن مجدد نازل های P و Q  به بالا حرکت می کند و سیستم در یک فشار پایین در شاخه ی فرعی خود به تعادل می رسد.


کولر گازی | کولر گازی اجنرال | داکت اسپلیت اجنرالنمایندگی کولر گازی اوجنرال

کولر گازی سامسونگ | کولر گازی ال جی | کولر گازی گری | کولر گازی دایکین

داکت اسپیلت | داکت اسپیلت گری |  داکت اسپیلت دایکین

کولر گازی کم مصرف | کولر گازی کم مصرف اجنرال | کولر گازی اینورتر اجنرال
نمایندگی گری | نمایندگی اجنرال

 

 تک کولر

| کولر گازی  | محاسبه btu |

 

نمایندگی اجنرال

| کولر گازی اوجنرال | اسپلیت یونیت دیواری اجنرال | داکت اسپلیت اجنرال اسپلیت یونیت چند پنله اجنرال | اسپلیت یونیت سقفی دیواری | اسپلیت یونیت کاستی اجنرال | کولر گازی پنجره ای اجنرال | کولر گازی کم مصرف اجنرال | کولر گازی اینورتر اجنرال |

 

نمایندگی گری

کولر گازی گری اسپلیت یونیت دیواری گری | داکت اسپلیت گری  اسپلیت ایستاده گری | اسپلیت یونیت کاستی گری | کولر گازی پنجره ای گری

 

نمایندگی دایکین

 |  کولر گازی دایکین | داکت اسپلیت دایکین |