0

تک کولر

کولر گازی
داکت اسپلیت
تصفیه هوا
مالتی پنل پیشرفته
چیلر
تهویه آسانسور
فن کوئل
سرمایس دیتا سنتر

نمایندگی گری

نمایندگی اجنرال

محصولات اجنرال

تک کولر
Image
تک کولر
Image

سیستم چند ناحیه ای

سیستم چند ناحیه ای سه محفظه ای بسیاری از استانداردهای مربوط به انرژی استفاده از بازگرمایش در تهویه مطبوع را ممنوع کرده اند این موضوع باعث کم ارزش شدن سیستم های چند ناحیه ای دو محفظه ای شده است سیستم چند ناحیه ای سه محفظه ای با اضافه کردن یک محفظه ی جدید میانبر به محفظه های معمول سرد و گرم نیاز به انرژی جدید برای بازگرمایش را از بین می برد نحوه ی کنترل به ترتیب زیر است در شرایطی که نیاز به بار گرمایشی حداکثر باشد دمپر محفظه ی گرم کاملا باز بوده و دمپر های مربوط به محفظه ی میانبر و محفظه ی سرد بسته اند با افزایش دمای ناححیه دمپر محفظه ی گرم به سمت بسته شدن ( تنظیم شدن ) و دمپر محفظه ی میانبر به سمت باز شدن پیش می رود وقتی دمای ناحیه به حد مطلوب رسید و ترموستات اتاق آن را حس کرد دمپرهای محظه ی گرم و سرد هر دو کاملا بسته شده و دمپر محفظه ی میانبر کاملا باز می شود هنگامی که دمای ناحیه از مقدار تنظیم شده برای ترموستات تجاوز کند رله ی سوییچ عمل کرده و باعث خواهد شد که رله ی معکوس کننده دمپر میانبر را به تدریج بسته و دمپر محفظه ی سرد را باز کند جریان های هوای محفظه ی گرم و سرد هیچ گاه با هم مخلوط نمی شوند سیستم های دو کاناله سیستم های دو کاناله از نظر ترمودینامیکی مشابه سیستم های چند ناحیه ای هستند مخلوط شدن جریان هوای سرد و گرم به جای این که در هواساز انجام شود به سادگی در نزدیکی ناحیه ی مورد نظر و در داخل جعبه های اختلاط صورت می گیرد در این سیستم هر دو کانال هوای سرد و گرم تا ناحیه های مورد نظر کشیده می شوند علت نامگذاری دو کاناله همین است با استفاده از این روش نسبت به سیستم های چند ناحیه ای می توان نواحی بیشتری را تحت پوشش قرار داد دارا بودن فشار بالا و سرعت جریان زیاد هوا از مشخصه های مهم سیستم های دو کاناله است که باعث خواهد شد با افزایش قدرت فن اندازه ی کانال ها کاهش یابد. کنترل دمای اتاق از طریق مخلوط کردن هوای گرم و سرد در داخل یک جعبه ی اختلاط واقع در نزدیک هر ناحیه انجام می گیرد به علت این که این جعبه های اختلاط کمی از فن فاصله دارند تغییر در جریان و مقاومت کانال باعث تغییر فشار در ورودی بهجعبه ها خواهد شد.

 

تک کولر

| کولر گازی  | محاسبه btu |

 

نمایندگی اجنرال

| نمایندگی کولر گازی اوجنرال | اسپلیت یونیت دیواری اجنرال | داکت اسپلیت اجنرالاسپلیت یونیت چند پنله اجنرال | اسپلیت یونیت سقفی دیواری | اسپلیت یونیت کاستی اجنرال | کولر گازی پنجره ای اجنرال | کولر گازی کم مصرف اجنرال | کولر گازی اینورتر اجنرال |

 

نمایندگی گری

کولر گازی گری اسپلیت یونیت دیواری گری | داکت اسپلیت گری  |  اسپلیت ایستاده گری | اسپلیت یونیت کاستی گری | کولر گازی پنجره ای گری

 

نمایندگی دایکین

 |  کولر گازی دایکین | داکت اسپلیت دایکین |

 تک کولر

| کولر گازی  | محاسبه btu |

 

نمایندگی اجنرال

| کولر گازی اوجنرال | اسپلیت یونیت دیواری اجنرال | داکت اسپلیت اجنرال اسپلیت یونیت چند پنله اجنرال | اسپلیت یونیت سقفی دیواری | اسپلیت یونیت کاستی اجنرال | کولر گازی پنجره ای اجنرال | کولر گازی کم مصرف اجنرال | کولر گازی اینورتر اجنرال |

 

نمایندگی گری

کولر گازی گری اسپلیت یونیت دیواری گری | داکت اسپلیت گری  اسپلیت ایستاده گری | اسپلیت یونیت کاستی گری | کولر گازی پنجره ای گری

 

نمایندگی دایکین

 |  کولر گازی دایکین | داکت اسپلیت دایکین |