" /> کولر گازی و سیستم های تک منطقه ای | magalat
0

تک کولر

کولر گازی و سیستم های تک منطقه ای

 

سیستم های vav

از آنجایی که فضای های مختلف نرخ های تلفات حرارت و دریافت حرارت مختلفی دارن برای سیستم hhvac غیر ممکن است که هوایی با دمای یکسان و حجم ثابت برای تمام فضاها ارسال کند و سرایط آسایش را برای همه آن ها فراهم آورد بنابراین گرمایش و سرمایش باید با نرخ های مختلفی برای مناطق مختلف ساختمان با نیازهای یکسان برای گرمایش و سرمایش است هوای تغذیه همه اتاق های موجود در یک منطقه می تواند ئدما و دبی جریان یکسانی داشته باشد .

سیستم های تک منطقه ای

اولین سیستم های hvac سیستم های تک منطقه ای بودند این سیستم ساختمان را به عنوان تک منطقه تلقی می کردند آنها هوا را از یک واحد هوارسان مرکزی در حجم ثابت و دمای متغییر دریافت می کردند واد هوارسان مرکزی در هر سیستم hvac تجهیزاتی در اتاق تاسیسات مکانیکی یا روی بام است که هوای تغذیه اولیه را مطبوع می کند و به فضاها ارسال می دهد . سیستم تک منطقه ای هنوز در ساختمان های تجاری کوچک و مسکونی استفاده می شود سیستم تک منطقه ای در یک ساختمان کوچک موقر است زیرا تلفات رارت و دریافت حرارت برای مناطق مختلف آن تفاوت زیادی ندارند .


سیستم چند منطقه ای
اولین سیستم ای بود که برای تامین نیازهای متغیر مناطق مختلفطراحی شده بود این سیستم همچنین دارای کانال هوای تغذیهمجزا برای هر منطقه از یک ساختمان از در واحد هوارسان مرکزییک کویل سرمایش و یک کلید گرمایش وجود دارد هر دو کویل در یک زمان یکسان عمل می کنند دمپرها بعد از گلها هوای تغذیه سرد و گرم را با هم مخلوط می کنند تا دمای مورد نیاز هر منطقه را تامین کنند هنگامی که سرمایش و گرمایش در زمان واحد اتفاق می افتد مقابله نامیده می شود زیرا کویل های سرمایشی و گرمایشی برخلاف یکدیگر عمل می کنند هوای ورودی به هر منطقه تا دمایی بین هوای تغذیه سرد و گرم مخلوط می شود سیستم چند منطقه‌ای انرژی بسیار زیادی برای سرمایش و گرمایش همزمان هوا مصرف می کند از آنجایی که سیستم های چند منطقه ای انرژی زیادی به هدر می دهند مدت زیادی مورد استفاده قرار نگرفتند آنها معمولا به وسیله آیین نامه های ساختمان محلی عملکرد کشوری منع شده اند سیستم دو کاناله سیستم فشار پایین دو کاناله نیز برای تامین نیازهای آسایشمناطق مختلف طراحی گردیده این سیستم دو کانال تغذیه مجزا از واحدhvac به خروجی ها در فضاها دارد یک کانال هوای سرد را فراهم می کنم و کانالی دیگر هوای گرم در این سیستم نیز کویلهای سرمایش و گرمایش درست مثل سیستم چند منطقه ای به صورت همزمان عمل می‌کنند هوای گرم و سرد به وسیله دمپرها در هر منطقه ترکیب می شوند تا دمای هوای مورد نیاز در آن منطقه به دست آید انتظار می رود که این سیستم حجم ثابت -دما متغیر باشد