" /> کولر گازی و بادزدن سرعت متغیر | magalat
0

تک کولر

کولر گازی و بادزدن سرعت متغیر

در ساده‌ترین شکل پایانهava فقط سرمایش را فراهم می کند معمولا غذاهای واقع در هسته مرکزی نیاز به گرمایش ندارم و اتاق های بیرونی نیز با استفاده از وسایل دیگر گرما می شوند پایانه های دیگر ممکن است شامل یک وسیله گرمایش نیز باشد مهمترین مزیت سیستم هایava دارای پایانه این است که قادر خواهند بود نیازهای آسایش مناطق مختلف را در یک ساختمان بدون گرمایش و سرمایش همزمان برآورده کنند وابسته به فشار و مستقل از فشار سیستم هایava شامل دو نوع وابسته به فشار و مستقل از فشار هستند اولین پایانه‌هایava وابسته به فشار بودند که هیچگونه وسیله ای برای محدود کردن مقدار هوای تغذیه نداشتند در سیستم های وابسته به فشار حجم هوای تغذیه شده به وسیله پایان بسته به فشار استاتیک در کانال هوای اولیه تغییر میکند دمپر هوای اولیه در پایان به وسیله یک ترموستات در فضا کنترل می‌شود با وجود این جریان هوا از میان پر فشار استاتیک در کانال اصلی تبدیل می کند واحد های پایانه که به روی بدن تغذیه بسته هستند هوای اولیه خیلی زیادی تغذیه می کنند واحد های پایانی که خیلی از باد زدن تغذیه دور تر هستند هوای اولیه را به اندازه کافی تامین می‌کنند پایانه های مستقل از فشار وسیله های حساس به جریان هوا از میان جعبه را محدود میکنند همچنین آنها می توانند بیشترین و کمترین را که ممکن است قضیه شود کنترل کنند بنابراین مستقل از فشار استاتیک در کانال هوایی اولیه می باشند تقریباً همه دستگاه‌های hvacکه در حال حاضر نصب می‌شوند یا نوسازی می‌شوند پایانه های مستقل از فشار دارند سیستم های مستقل از فشار می توانند متعادل شوند و دبی جریان هوا از هر یک از پایانه ها را ممکن می‌سازند باد زدن سرعت متغیر از آنجایی که هر پایانه مستقرند حجم هوای اولیه را تنظیم می کند حجم هوای اولیه ارسال شده به وسیله واحد هوارسان مرکزی طبق تقاضای پایان در سیستم تغییر می کند این بدان معناست که باید خروجی باد زدن تغذیه در واحد هوارسان مرکزی تغییر کند تا نیازهای همه پایانه ها تامین شود اگر دمپرهای هوای اولیه بیشتر پایانه ها به طور کامل باز باشندcfm مورد نیاز برای همه سیستم ها بالا خواهد رفت اگر بیشتر دنده های پایانه ها بسته باشندcfm مورد نیاز برای سیستم خیلی پایین تر می شود در بسیاری از سیستم های جدیدrpm باد زدن تغذیه مرکزی به وسیله سیستم کنترل تنظیم می‌شود تا تقاضاهای متغیر سیستم را پاسخ دهد در کانال هوایی اولیه یک سیگنال به واحد کنترل کننده می فرستد سرعت باد زدن را برای ثابت نگه داشتن فشار استاتیک در کانال هوای اولیه تنظیم کند وضعیت حسگر در کانال اولیه برای عملکرد سیستم حساس و بحرانی است بهترین مکان نزدیک پایانه است که بیشترین مشکل برای تغذیه در آن نقطه وجود دارد این محل بیشترین افت فشار تا باد زدن را دارد