" /> کولر گازی و سرمایش سیستم vav | مقاله قدیمی
0
0

تک کولر

کولر گازی
داکت اسپلیت
تصفیه هوا
مالتی پنل پیشرفته
چیلر
تهویه آسانسور
فن کوئل
سرمایس دیتا سنتر

نمایندگی گری

محصولات گری

نمایندگی اجنرال

تک کولر
Image
تک کولر
Image

کولر گازی و سرمایش سیستم vav


سرمایش سیستم vavفقط سرمایش یک سیستمvav مبنا از واحدهای فقط سرمایش  عموماً برای مکانهای مرکزی که گرمایش نیاز نیز استفاده می شود در یک ساختمان بزرگ مکانهای مرکزی در معرض هوای بیرونی بنا بر این تلفات حرارتی ندارند آنها گرما را از طریق ساکنان و تجهیزات موجود در مکان کسب می‌کنند بنابراین مکانهای مرکزی فقط به سرمایش نیاز دارم مکان های بیرونی واحدهایvav که هر گرم و همسرش می‌کند دارند یا اینکه سیستم گرمایش واحد هوارسان مرکزی باید به صورتی تنظیم شود که حداقل مقدار هوای خارجی که از نظر استانداردهای ساختمان مورد نیاز است به وسیله واحدهای پایان تامین شود این واحدها تعویض هوای مورد نیاز را فراهم می‌کنند پایانه را برای یک سیستم فقط سرمایش به همراه کنترل های مربوط نشان میدهد هوای اولیه حجم متغیر در حدود55f تغذیه میشود حسگر فشار از سرعتی سیگنال های وردی vpفشار استاتیک و tpفشار کل را به کنترل کننده واحد می‌فرستد یک cuاز این سیگنال های ورودیvp فشار سرعتی و همچنین cfmفوت مکعب بر دقیقه هوای اولیه را حساب میکند حسگر دمای اتاق برای کنترل های دیجیتالی یا ترموستات اتاقی برای کنترل های نیوماتیکی یا بادی نیز یک سیگنال به uc می فرستد بر اساس سیگنال های ورودی ucیک سیگنال به موتور دمپر می‌فرستدbm دمپر هوای اولیه دمپر پروانه ای را مدول تنظیم تدریجی می کند مقدار هوای اولیه را طوری تغییر دهد که مساوی با مقدار هوای ثانویه به فضا شود سیستم هوای مرکزی را نشان می دهد که هوای اولیه را به پایانvav می رساند در زیر یک ترکیب معمولی از سیستم کنترل خودکار ارائه می شود مد اشغال نشده باد زدن تغذیه و باد زدن برگشت نمی چرخند دمپرهای oaهوای بیرونی وea هوای تهویه بسته هستند این موضوع از یخ زدن کلهنگامی که دمای بیرون پایینه جلوگیری میکند دمپرra هوای برگشت باز است دوره پیش سرمایش صبحگاهی این دوره یک یا دو ساعت قبل از اشغال فردا شروع به کار می کند دمپرهای ra ea oa  طوری مدول تنظیم تدریجی می‌شود که هوای مخلوط شده تغذیه به اندازه کافی خنک شود تا گرم ترین مکان را پیشه سرمایه شود زمانی که همه مکان ها به دمای مورد نظر رسیدند دوره متوقف می شود

 

تک کولر